Satoshi Tsunakawa será o futuro CEO da Toshiba – economy (vídeo)

|AF|